Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Titel: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Bestelnr.: 9789013130010
Prijs : € 110,00
Dit artikel is uitverkocht.

Vorige

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bevat een regeling voor de omgevingsvergunning. Deze vergunning is vereist voor het uitvoeren van activiteiten van zeer uiteenlopende aard. Het betreft activiteiten met een plaatsgebonden karakter die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving. Daarnaast bevat de Wabo een regeling voor de handhaving van een groot aantal regelingen op het brede terrein van het omgevingsrecht.
De Wabo is ruim vier jaren in werking. Gedurende die tijd is de wet op onderdelen belangrijk gewijzigd. Die wijzigingen zijn in deze derde druk verwerkt. Met de uitvoering van de wet is in de (rechts)praktijk intussen de nodige ervaring opgedaan. In deze derde druk wordt daarom op veel plaatsen gewezen op jurisprudentie over besluiten op grond van de Wabo. Daar waar regelingen in de Wabo afkomstig zijn uit daarvoor geldende wettelijke regelingen, is het commentaar mede gebaseerd op de (rechts)praktijk die op grond van die regelingen bestond. Daarbij wordt uiteraard ook gewezen op jurisprudentie op basis van de desbetreffende regelingen, voor zover deze jurisprudentie ook onder de Wabo van belang is gebleven.

In deze uitgave is niet alleen de tekst van de Wabo zelf opgenomen, maar is ook de bijbehorende uitvoeringsregelgeving opgenomen: het Besluit omgevingsrecht en de ministeriële regeling omgevingsrecht. Bovendien zijn de overgangsrechtelijke bepalingen uit de Invoeringswet Wabo opgenomen.

De tekst van deze uitgave is afgesloten op 1 april 2015.