1 / Wijs Worden Basiseditie / Werkboek

1 / Wijs Worden Basiseditie / Werkboek
Titel: 1 / Wijs Worden Basiseditie / Werkboek
Auteur: Laar, Jos van de
Bestelnr.: 9789055739400
Uitgever: Damon, Uitgeverij
Prijs : € 9,25
Dit artikel is uitverkocht.

Vorige

Deel 1
hst 1 Over wat echt belangrijk is
hst 2 Samen op de wereld
hst 3 Over wat wel en niet deugt
hst 4 Hoofdwaarden in onze maatschappij
hst 5 Wat kun je zeker weten?
hst 6 Jodendom, christendom, islam

Algemeen bij de methode Wijs Worden
Wijs Worden (Basiseditie) is een driejarige methode voor de basisvorming van het voortgezet onderwijs waarbij in eerste instantie gedacht is aan VMBO. Wijs Worden is met haar accent op filosofie, levensbeschouwing en burgerschap inzetbaar binnen vakken waar reflectie over verantwoordelijk denken en handelen een centraal thema vormt. Daarbij valt met name te denken aan vakken als filosofie, levensbeschouwing en godsdienst.
Bestaat het inhoudelijk zwaartepunt in levensbeschouwing, filosofie, ethiek en burgerschap, didactisch zwaartepunt vormt een aanpak waarbij leerlingen zelf leren ontdekken en zelfstandig aan de slag kunnen met de aangeboden inzichten. Om die reden is menigmaal gekozen voor een beperkte vraagstelling of voor behandeling van slechts enkele aspecten binnen een veel ruimer probleemgebied. Aldus wordt de leerling op exemplarische wijze uitdrukkelijker uitgedaagd om meer dan oppervlakkig door te denken op een bepaalde vraagstelling. Een duidelijk voorbeeld hiervan vormt het derde hoofdstuk van het eerste deel waarbij exemplarisch twee deugden worden behandeld en uitgediept: dapperheid en eerlijkheid. Het zich eigen maken van intellectuele vaardigheden speelt dus een belangrijke rol naast het verwerven van kennis en inzicht.
Grondintuïtie van Wijs Worden bestaat in de overtuiging dat vaardigheden met betrekking tot zelfstandig denken en handelen een beslissende voorwaarde vormen voor verantwoordelijk mens-zijn. Uiteraard kunnen bepaalde facetten van dit leerproces zoals training in zelfstandig denken en redeneren (men vergelijke de drie blokken in deel 1), tevens uitstekende diensten bewijzen aan andere schoolvakken.

In de drie delen van Wijs Worden komen aan de orde:
a. levensbeschouwelijke stromingen,
b. thema's die benaderd worden vanuit levensbeschouwelijk/filosofisch perspectief,
c. enkele kennismakingen met filosofische vakken en filosofische vraagstellingen,
d. basisvaardigheden met betrekking tot (1) leren redeneren en (2) communiceren over levensvragen.

Algemene doelstellingen van Wijs Worden
- Het ontwikkelen bij de leerling van besef van de aanwezigheid van eigen levensbeschouwelijke/ filosofische opvattingen.
- Het ontwikkelen van besef dat die eigen opvattingen bestaan temidden van andere, vaak afwijkende, opvattingen.
- Het wekken van inzicht bij de leerling in het belang van levensbeschouwing en filosofische vragen.
- Het wekken van inzicht in de aard van dergelijke vragen en de onvermijdelijkheid ervan.
- Het wekken van inzicht in enerzijds de relativiteit van individuele waarden en normen, anderzijds de onmisbaarheid van gedeelde waarden en normen.
- Het leren toepassen van deze inzichten in praktische vragen en kwesties die het eigen leven van de leerling raken, juist in een maatschappij waarin uniformiteit steeds meer verdwijnt.
- Het leren inzien van het belang van een dialoog tussen antwoorden op levensvragen, antwoorden die ieder op zich altijd voorlopig blijven.
- Daartoe maakt de leerling kennis met de belangrijke levensbeschouwelijke stromingen in Nederland.
- Langs die weg maakt de leerling langzaam kennis met filosofie als instrument om tot een kritisch verantwoorde levensbeschouwing te komen.

Opzet methode
Wijs Worden heeft aandacht voor zowel cognitieve als voor affectieve doelen. Deze zijn met elkaar verweven. Per les zijn doelstellingen geformuleerd in leerlingengedrag, waardoor de resultaten meetbaar worden.
Voor de leerlingen is er een leer- en werkboek. Het werkboek volgt het leerboek op de voet met verwerkingsopdrachten. Die opdrachten zijn verschillend van aard: de ene keer gaat het om het reproduceren van kennis, een andere keer moeten leerlingen zelf aan de slag om een antwoord te formuleren. Daarnaast bestaat ruimte voor het voeren van een debat of een socratisch gesprek.
De opdrachten volgen een zeker stramien: van kennis vergaren, via verwerken van die kennis naar het zelf, door middel van het geven van eigen voorbeelden, toepassen van de kennis.
Inhoudelijk lastige vraagstellingen worden verduidelijkt door middel van illustraties (met name de tekeningen).

Meerdere leerroutes
Wijs Worden biedt meerdere leerroutes. Naast een integrale behandeling van alle stof, alle opdrachten (dus inclusief de verdiepingsopdrachten), kan men ook kiezen voor verkorte leerroutes.
Zo kunnen de verdiepingsopdrachten worden overgeslagen. De verdiepingsopdrachten vormen vaak een sterkere intellectuele uitdaging voor de leerling (dus moeilijker) of zijn relatief beschouwd erg arbeidsintensief.
Vervolgens kan men nog een stapje verdergaan en voor een echt verkorte leerroute kiezen. In het docentenboek wordt bij een aantal hoofdstukken aangegeven welke stof kan vervallen zonder dat de logische opbouw van het hoofdstuk wordt verstoord. Daarnaast kan men aan het begin van het jaar of trimester besluiten om grotere gehelen over te slaan.

Didactische tips en aanvullende informatie
Sommige antwoorden op de opdrachten zijn aangevuld met een didactische tip. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om discussiepunten en gespreksuggesties, om aan de leerlingen voor te leggen vragen, om toelichting bij afbeeldingen of om suggesties voor het hoe te behandelen van een bepaald onderwerp.
Naast didactische tips is er in deze handleiding ook geregeld extra informatie opgenomen. Dat kan een toelichtende tekst zijn, maar ook een literatuurtip.